<<توضیحات مهم>>۱- در صورتی که نام شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Mohammadreza یا Mohammad Reza

 

۲- در صورتی که نام خانوادگی شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Hasheminejad یا Hashemi Nejad

 

۳- در صورتی که نام پدر شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Alireza یا Ali Reza

-لطفا دقیقا همانند پاسپورتتان ارسال نمایید.

 

۴- در قسمت اسکن پاسپورت، از پاسپورت خود اسکن تهیه و از طریق Browse به فرم الصاق نمائید.

 -الصاق اسکن پاسپورت اجباری نبوده و جهت اطمینان از صحت متن است.

ارسال تصویر صفحه اول گذرنامه طوری که در آن مشخصات اصلی شما (نام، نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد) واضح و خوانا باشد. همچنین اگر ترجمه ای از گذشته دارید که در آن اسپل شما قید شده است، میتوانید از این طریق تصویر آن را برای ما بفرستید.پسوندهای قابل قبول : jpg -png -bmp
    فرمت اسکن میبایست jpg|png|bmp|zip باشد .