مهندس رضا مشهور

مهندس رضا مشهور

مترجم رسمی
علیرضا دورخشان

علیرضا دورخشان

مترجم رسمی
سید علی فاطمی

سید علی فاطمی

مترجم رسمی
علیرضا رمدانی

علیرضا رمدانی

مترجم رسمی
لیلا روشن

لیلا روشن

حسابدار
روح اله رحمتی

روح اله رحمتی

حسابدار
جعفر پیکارپور

جعفر پیکارپور

کارپرداز
آرشام خیاط زاده

آرشام خیاط زاده

مترجم
پرویز صدقی

پرویز صدقی

پیک
محسن عابد

محسن عابد

امور خدماتی
مهدی راعی

مهدی راعی

امور خدماتی
نسترن ثابت

نسترن ثابت

مدیریت شعبه علاالدین
صدرا دورخشان

صدرا دورخشان

مسئول امور اداری
علیرضا روحی

علیرضا روحی

مترجم حرفه ای
هانیه ترقینی

هانیه ترقینی

مدیریت شعبه پاسارگاد
مریم جویا

مریم جویا

مسئول امور اداری
حیدر پژهان

حیدر پژهان

مسئول امور اداری
تقی نجیبی

تقی نجیبی

مسئول امور دفتری
امیر قاسمی

امیر قاسمی

مترجم حرفه ای
راضیه اسماعیلی

راضیه اسماعیلی

مترجم حرفه ای
فروزان علی اکبریان

فروزان علی اکبریان

مترجم حرفه ای
ساناز اربابی

ساناز اربابی

مترجم حرفه ای
سوگند لطیفی

سوگند لطیفی

مترجم حرفه ای
سحر صفرپور

سحر صفرپور

مترجم حرفه ای
نگین مقدس مشهور

نگین مقدس مشهور

مترجم حرفه ای
علی اکبر سال دیده

علی اکبر سال دیده

مسئول امور خدماتی
آسایش وزیری

آسایش وزیری

مدیریت شعبه بارثاوا
نونا مقدس مشهور

نونا مقدس مشهور

مسئول امور اداری
آیدا رزمپور

آیدا رزمپور

مسئول امور اداری
حمیده امامی

حمیده امامی

مسئول امور اداری
ملیحه نصیری

ملیحه نصیری

مسئول امور دفتری
سمیرا حقی

سمیرا حقی

مترجم حرفه ای
سعیده حسین پور

سعیده حسین پور

مترجم حرفه ای
سیما نوروزی

سیما نوروزی

مترجم حرفه ای
ثمین موثقی

ثمین موثقی

مترجم حرفه ای
الهه فیروز

الهه فیروز

مترجم حرفه ای
محسن ناموری

محسن ناموری

مترجم حرفه ای
امیرحسین نقیبی

امیرحسین نقیبی

مترجم حرفه ای
محمد جواد دولت آبادی

محمد جواد دولت آبادی

مسئول امور خدماتی